اگر موقعه ورود از شما رمز خواسته شد جلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید
مثلا : مارشال 123
☆ www.KatiChat.Ir ☆